ZÁKONY VZTAHUJÍCÍ SE K DERATIZACI A DEZINSEKCI

Zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů


Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje:
a) práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví,
b) soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc,
c) úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí.

Zákon 166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství, stanoví požadavky veterinární péče (dále jen „veterinární požadavky“) na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé odborné veterinární činnosti a jejich výkon.

Zákon 120/2002 Sb. O podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství 1) stanoví práva a povinnosti fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob a působnost správních úřadů při uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh v České republice, podmínky vydávání povolení k uvedení biocidních přípravků na trh, způsob hodnocení účinnosti biocidních přípravků a účinných látek a ochrany před jejich působením na lidské zdraví, zvířata a na životní prostředí.