Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád je vystaven společností Ion Cocu, se sídlem Všetatská 220/21, 277 32 Čečelice, IČO: 28112041, tel. 727 828 182, email: ion.cociu1@gmail.com (dále jen „Poskytovatel“).

2. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti se smlouvami uzavřenými mezi zákazníkem a Poskytovatelem, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

II. Podmínky a způsob uplatnění reklamace

1. Zákazník může uplatnit reklamaci jak poštou na adrese Všetatská 220/21, 277 32 Čečelice.

2. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, poštou na adrese Všetatská 220/21, 277 32 Čečelice, nebo emailem na adrese ion.cociu@gmail.com.  Služby k reklamaci prokazuje zákazník vysatveným dokladem o poskytnutí služeb.

3. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

4. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady. Poskytovatel je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné.

5. Poskytovatel je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služeb či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III. Rozsah práv z vadného plnění

1. Práva a povinnosti poskytovatele a zákazníka ohledně záruky poskytovatele za služby při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

2. Poskytovatel odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

a. mají služby vlastnosti, které si poskytovatel a zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které poskytovatel nebo výrobce použitých prostředků popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu služeb a na základě reklamy jimi prováděné,

b. se služby hodí k účelu, který pro její použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se služby tohoto druhu obvykle užívají,

c. jsou služby odpovídajícím rozsahu nebo míře a

d. služby vyhovují požadavkům právních předpisů.

3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) služeb, která vznikla v důsledku jeho nesprávného používání, nedodržování patřičných postupů, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

4. Projeví-li se vada v průběhu doby uvedené poskytovatelem od převzetí, má se za to, že služby nebyly poskytnuty již při převzetí.

5. Nemají-li služby vlastnosti stanovené v čl. 3.2 výše, může zákazník požadovat i dodání nové služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze jen části služby, může zákazník požadovat jen doplnění části služby, které je shledáno jako vadné; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

6. Právo na dodání nové služby, nebo doplnění služby má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.

7. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové služby bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu poskytovatel nemůže dodat novou službu bez vad, doplnit službu nebo službu opravit, jakož i v případě, že poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

8. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

9. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u služby v době výslovně uvedené poskytovatelem služeb v návaznosti na použité prostředky (s výjimkou uvedenou v čl. 3.8 níže). To neplatí u nepředvídatelných skutečností vyplývající z povahy věci.

10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

a. na odstranění vady dodáním nové služby bez vady nebo dodáním části služby bez vady,

b. na odstranění vady opravou věci,

c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d. odstoupit od smlouvy.

11. Zákazník sdělí poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu poskytovatele; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li poskytovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva podle čl. 3.12 až 3.14.

12. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

13. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může poskytovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může poskytovatel odstranit podle své volby dodáním celé nové nebo části služby; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

14. Neodstraní-li poskytovatel vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu poskytovatele

IV. Závěrečná ustanovení

1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 17.9.2018.