KDO MÁ NA STAROST DERATIZACI?

Ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví je za deratizaci zodpovědný majitel objektu (případně prostranství).

Veřejná prostranství a plochy spravuje město či obec, kanalizaci zpravidla správce vodovodního řadu apod. Bližší informace získáte na obecních a městských úřadech.

Pro mnohé soukromé majitele je překvapením, že zodpovídají, v rámci vlastnictví objektu či prostranství, za jejich deratizaci. Povinná deratizace se podle zákona týká obcí a měst, podnikatelů, právnických osob, majitelů rodinných domů i bytových družstev. Zkrátka každého, kdo vlastní nějakou nemovitost.

Dle výše uvedeného zákona:

Běžnou ochrannou deratizaci musí podle potřeby zajistit každá osoba jako součást čištění a běžných pracovních a technologických postupů. V tomto případě nabývá deratizace podoby preventivních opatření. (Jedná se o běžný úklid, dezinfekci, opatření zabraňující usazení hlodavců v objektu apod.)

POZOR ! Nejedná se o rozmístění nástrah!

Pokud tedy Váš údržbář, správce bytového domu apod. položí v určitém prostoru deratizační nástrahy, dopouští se jednání proti tomuto zákonu a v případě zjištění tohoto stavu kontrolními orgány se v oprávněných případech (např. rozmístění nástrah do sklepa paneláku, kam má přístup veřejnost) může jednat i o trestný čin obecného ohrožení.

Odpovědnosti se pracovník nezbaví ani vylepením cedulek s upozorněním na rozmístění nástrah s přenesením odpovědnosti za děti a zvířata na jejich rodiče a majitele.


Speciální ochrannou deratizaci má povinnost provést ve svých provozovnách každá podnikající fyzická osoba a všechny právnické osoby, pokud dojde ke zvýšenému výskytu hlodavců. Speciální deratizaci mohou vykonávat pouze lidé odborně způsobilí ve smyslu § 58 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. (Zde se jedná již o samotné vyložení nástrah osobou, která má k provádění speciální ochranné deratizace platná osvědčení dle zákona a nástrahu umístí v souladu s legislativními požadavky.)

Mimochodem, dokumentaci k veškerým deratizacím si musí zodpovědné osoby schovávat pro případ kontroly po dobu 5 let.

Dodržování zákonů souvisejících s deratizací kontrolují příslušné úřady (například Hygienická stanice hl. m. Prahy).

Při zanedbání deratizačních povinností mohou uložit pokutu až do výše 2 milionů korun.

Průběh deratizačních zásahů popisuje Standardní metodika speciální ochranné deratizace.
Jak často provádět hubení hlodavců, zákon nespecifikuje. Již zmíněná metodika rozlišuje mezi jednorázovou a průběžnou deratizací.


Jednorázová deratizace se obvykle provádí dvakrát za rok (na jaře, když hlodavci po oteplení opouští úkryty, a na podzim, kdy hledají nová útočiště).


Průběžnou deratizaci doporučuje metodika realizovat každé dva až tři měsíce dle použité nástrahy. Po této době totiž nástrahy přestávají být pro hlodavce atraktivní.

Další informace viz.

HUBENÍ ŠKŮDCŮ: UDĚLAT SI SÁM NEBO POVĚŘIT ODBORNOU FIRMU?